Smaug/Cordylus giganteus

Laudakia stellio picea (out of the collection)